Theo dơi
Hạ Nguyễn Văn
Hạ Nguyễn Văn
Dalat University
Email được xác minh tại dlu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Formation of Tetrahydrofuran Derivatives and Acetonylation of Alkenes Using Carbon Radicals Derived from Manganese(III) Oxidation of Diketene
H Nishino, VH Nguyen, S Yoshinaga, K Kurosawa
the journal of Organic Chemistry 61 (23), 8264-8271, 1996
821996
Mn(III)-Based Reactions of Alkynes with Thiols. An Approach toward Substituted 2,3-Dihydro-1,4-oxathiins and Symple Route to (E)-Vinyl Sulfides
VH Nguyen, H Nishino, S Kajikawa, K Kurosawa
Tetrahedron 54, 11445-11460, 1998
58*1998
Convenient Synthesis of 3-Cyano-4,5-dihydrofurans and 4-Cyano-1,2-dioxan-3-ol Using Acylacetonintrile Building Block
VH Nguyen, H Nishino, K Kurosawa
Tetrahedron Letters 37 (28), 4949-4952, 1996
431996
Catalytic oxidation of 4-piperidone-4-carboxylates with maganese(III) acetate in the presence of 1,1-disubstituted alkenes
R Kumabe, H Nishino, M Yasutake, VH Nguyen, K Kurosawa
Tetrahedron Letters 42 (1), 69-72, 2001
422001
Mn(III)-Based Reaction of Alkenes with Pyrrolidinedione Derivatives. Formation of Bicyclic Peroxides and the Related Compounds
VH Nguyen, H Nishino, K Kurosawa
Heterocycles 48 (3), 465-480, 1998
401998
Mn(III)-Induced Molecular Oxygen Traping Reaction of Alkenes with 2,3-Pyrrolidinedione Derivatives. A Novel Entry to 1-Hydroxy-8-aza-2,3-dioxabicyclo[4.3.0]nonan-9-ones
VH Nguyen, H Nishino, K Kurosawa
Tetrahedron Letters 38 (10), 1773-1776, 1997
381997
Novel synthesis of dihydropyrans and 2,8-dioxabicyclo[3.3.0]oct-3-enes using Mn(III)-based oxidative cyclization
VH Nguyen, H Nishino
Tetrahedron Letters 45, 3373-3377, 2004
372004
Mn(III)-Based Facile Synthesis of 3-Cyano-4,5-dihydrofurans and 4-Cyano-1,2-dioxan-3-ol Using Alkenes and Acylacetonintrile Building Block
VH Nguyen, H Nishino, K Kurosawa
Synthesis 8, 899-908, 1997
33*1997
One-pot synthesis of 2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-8,9-diones using Mn(III)-based oxidation of 4-acylpyrrolidine-2,3-diones
TT Huynh, VH Nguyen, H Nishino
Tetrahedron Letters 58 (37), 3619-3622, 2017
152017
Mn(III)-Based Oxidative Cyclization of Alkenes Using Tricarbonyl System
TT Huynh, H Yamakawa, N Van-Ha, H Nishino
ChemistrySelect 3, 6414-6420, 2018
92018
NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TÍCH LŨY CỦA ĐỒNG TỪ ĐẤT TRỒNG LÊN SINH KHỐI MỘT SỐ LOẠI RAU
LTT Trân, NV Hạ, NM Sinh, NN Tuấn
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 6 (3), 316-323, 2016
22016
Formation of endoperoxides from Mn(III)-induced reaction of 1,1-diarylethene, diketene and ethanol
HN Nguyen Van Ha
Vietnam Journal of Chemistry 53 (2), 210-214, 2015
12015
Synthesis of 2,7,8-trioxaspiro[4,5]decan-1-ones by manganese(III)-based reaction
NV Ha, TTH Hoan, NTT Uyen, HT Truc, H Nishino
Vietnam Journal of Chemistry 55 (6), 756-760, 2017
2017
STUDY ON THE ACCUMULATION OF COPPER FROM SOIL TO BIOMASS OF SOME VEGETABLES
NV Hạ, NM Sinh, NN Tuân
Dalat University Journal of Science, 316-323, 2016
2016
Mn(III)-induced reaction of 1,1-diarylethenes with potassium thiocyanate: a novel synthesis of dithiocyanates
NV Ha, TTB Quyen
Vietnam Journal of Chemistry 54 (6), 699-703, 2016
2016
Các hợp chất triterpen và triterpen ester phân lập từ lá cây Ilex triflora Blume
TT Điệp, TTN Hạnh, NTT Uyên, LV Dũng, NV Hạ
Tạp chí Dược học 56 (3), 64-69, 2016
2016
REACTION OF 1, 1-DIARYLETHENES WITH DIETYL MALONATE IN THE PRESENCE OF MANGANESE TRIACETATE: SPECTROMETRIC IDENTIFICATION OF SOME NEW LACTONES
NTĐ Trang, HT Trúc, NV Hạ
Dalat University Journal of Science 5 (1&2), 12-19, 2015
2015
PHẢN ỨNG CỦA 1, 1-DIARYLETEN VỚI ETYL MALONAT TRONG SỰ CÓ MẶT CỦA MANGAN TRIXETAT: PHÂN TÍCH PHỔ NGHIỆM MỘT SỐ LACTION MỚI
NTĐ Trang, HT Trúc, NV Hạ
Dalat University Journal of Science, 12-19, 2015
2015
Synthesis some new 8-aza-2, 3-dioxabicyclo [4.3. 0] nonane derivatives by manganese (III)-catalyzed reaction.
TMT Le, VH Nguyen
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2015
2015
Manganese(III)-based reaction of 1,1-diarylethenes and 2,3-pyrrolidinediones. A simple route to 4-ethenyl- and 4- ethyl-2,3-pyrrolidinedione derivatives
NV Ha, LTM Trinh
Vietnam Journal of Chemistry 53 (2), 182-187, 2015
2015
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20