Theo dơi
Hoàng Mai Phương
Hoàng Mai Phương
Dalat University
Email được xác minh tại dlu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
The impact of board structure on financial leverage of Vietnamese listed firms
HM Phương, NTH Ân
Dalat University Journal of Science 10 (4), 74-98, 2020
3*2020
WHY DO VIETNAMESE FIRMS HOLD CASH?
NTH Ân, HM Phương
Dalat University Journal of Science 10 (4), 3-31, 2020
2020
TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÊN Đ̉N BẨY TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM
HM Phương, NTH Ân
Dalat University Journal of Science 10 (4), 74-98, 2020
2020
TẠI SAO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIỮ TIỀN MẶT?
NTH Ân, HM Phương
Dalat University Journal of Science 10 (4), 3-31, 2020
2020
IMPACT OF DIVIDEND POLICY ON MARKET PRICE OF VIETNAMESE LISTED COMPANIES FROM 2010 TO 2017
HM Phương, NTH Ân
Dalat University Journal of Science 9 (1), 70-87, 2019
2019
TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỦA CỔ PHIẾU CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2017
HM Phương, NTH Ân
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 9 (1), 70-87, 2019
2019
DETERMINANTS OF AUDIT REPORT LAG OF VIETNAMESE LISTED FIRMS
NTH Ân, HM Phương
Dalat University Journal of Science 8 (1S), 3-19, 2018
2018
CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐỘ TRỄ KIỂM TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM
NTH Ân, HM Phương
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 8 (1S), 3-19, 2018
2018
EVIDENCE OF TIME-VARYING HERDING BEHAVIOR FROM THE VIETNAMESE STOCK MARKET
ĐA Tuấn, HM Phương
Dalat University Journal of Science 7 (1), 96-108, 2017
2017
NGHIÊN CỨU “HÀNH VI BẦY ĐÀN” TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
ĐA Tuấn, HM Phương
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 7 (1), 96-108, 2017
2017
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–10