Follow
Şakir SAKARYA
Şakir SAKARYA
Balıkesir Üniversitesi İkt.İdr.Bil.Fak. İşletme Bölümü
Verified email at balikesir.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de muhasebe meslek etiğine yönelik düzenlemeler ve meslek mensupları tarafından algılanması üzerine bir alan araştırması
Ş Sakarya, S Kara
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2010
1732010
İMKB Kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması event study yöntemi …
Ş Sakarya
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 7 (13), 147-162, 2011
1592011
Nakit yönetiminde nakit dönüş süresi analizinin kullanilmasi: IMKB’deki Kobi’ler üzerine ampirik bir çalişma
Y SAKARYA
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2008
772008
İMKB'de işlem gören mevduat bankalarının performansları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin ölçülmesi: PROMETHEE çok kriterli karar verme yöntemiyle bir uygulama
Ş Sakarya, S Aytekin
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 5 (2), 99-109, 2013
702013
CAMELS DERECELENDİRME SİSTEMİNE GÖRE İMKB'DEKİ YERLİ VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Ş Sakarya
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 7-21, 2010
702010
Finansal Performansin Ölçülmesinde Geleneksel Oranlar İle Nakit Akim Oranlarinin Karşilaştirmali Analizi: Bist Çimento Şirketleri Üzerine Topsis Yöntemi İle Bir Uygulama
Ş Sakarya, HT Akkuş
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 …, 2015
582015
Bıst'de işlem gören gıda işletmelerinin topsıs yöntemi ile finansal performanslarının değerlendirilmesi1
S Aytekin, Ş Sakarya
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 30-47, 2013
492013
OCAK AYI ANOMALİSİ: BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
S Aytekin, Ş Sakarya
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10 (23), 137-156, 2014
482014
BIST’deki mevduat bankalarının finansal performanslarının 2001 ve 2008 finansal krizleri çerçevesinde CAMELS derecelendirme sistemi ile değerlendirilmesi
S Aytekin, Ş Sakarya
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013
462013
BIST-100 ve BIST sektör endeksleri ile vix endeksi arasindaki ilişkisinin analizi
Ş Sakarya, HT Akkuş
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (40), 351-374, 2018
382018
İhracat yapan işletmelerin finansman kaynaklarının belirlenmesine yönelik bir alan araştırması
Ş Sakarya
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 117-134, 2009
372009
Ulaşım sektöründeki işletmelerin finansal performanslarının geliştirilmiş Entropi temelli TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmesi
Ş Sakarya, M Aksu
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (1), 21-40, 2020
362020
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesinin Hisse Senedi Performansina Etkisi: Bist Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir İnceleme
Ş Sakarya, KF Yazgan, HH Yıldırım
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 18 (40), 55-76, 2017
362017
Kitlesel Fonlama Platformlari: Türkiye Ve Yurtdişi Karşilaştirmasi
Ş Sakarya, E Bezirgan
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 18-33, 2018
322018
Sendikasyon kredisi kullanımının bankaların hisse senedi getirilerine etkisi: Olay çalışması yöntemiyle BİST’de bir uygulama
Ş Sakarya, H Sezgin
322015
TEMETTÜ ÖDEME DUYURULARININ HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA
Ş Sakarya, N Çalış, MA Kayacan
Sakarya İktisat Dergisi 7 (2), 92-106, 2018
292018
BİST 100 ve Kurumsal Yönetim Endeksi Volatilitelerinin Karşılaştırmalı Analizi
Ş ŞAHİN, Özkan, ÖNCÜ, M. Akif ve SAKARYA
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi 16 (2), 107-126, 2015
28*2015
Yerel kalkınmanın finansal dinamiği: Mikro finans ve Türkiye’deki gelişmeler
Ş Sakarya
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 98-107, 2008
272008
Stock Market Index Prediction with Neural Network during Financial Crises: A Review on Bist-100
NÖ Ş SAKARYA, M YAVUZ, AD KARAOĞLAN
Financial Risk and Management Reviews 1 (2), 53-67, 2015
262015
BİST’DE İŞLEM GÖREN GIDA İŞLETMELERİNİN TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
S Aytekin, Ş Sakarya
Journal of Management and Economics Research 11 (21), 30-47, 2013
232013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20