Theo dơi
Tuan Pham Ngoc
Tuan Pham Ngoc
Dalat University
Email được xác minh tại dlu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Endophytic bacterial communities in in vitro shoot cultures derived from embryonic tissue of hybrid walnut (Juglans × intermedia)
NT Pham, A Meier-Dinkel, AM Höltken, M Quambusch, F Mahnkopp, ...
Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 130, 153-165, 2017
272017
The first report of Pestalotiopsis sp. causing crown rot disease on strawberries in Dalat
L Dũng, NT Diên, PH Đại, PN Tuân
Dalat University Journal of Science, 364-376, 2016
182016
Paving the way for large-scale micropropagation of Juglans × intermedia using genetically identified hybrid seed
PN Tuan, A Meier-Dinkel, AM Höltken, I Wenzlitschke, T Winkelmann
Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 126, 153-166, 2016
92016
Factors affecting shoot multiplication and rooting of walnut (Juglans regia L.) in vitro
AM Höltken, I Wenzlitschke, T Winkelmann, PN Tuan, A Meier-Dinkel
VI International Symposium on Production and Establishment of …, 2015
72015
SINH TRƯỞNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN SINH TRƯỞNG RỪNG TRỒNG THÔNG CARIBÊ (Pinus caribaea Morelet) TẠI LÂM Đ ỒNG
HT Trường, GT Thanh, NB Trung, TĐ Hoài, NQ Huy, LT Trung, PN Tuân
TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP, 2021
2021
ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG LOÀI THANH MAI (Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẠI LÂM ĐỒNG
PN Tuân, PH Đại, VTK Nga, MĐ B́nh, LV Dũng, NT Nguyên, PX Huyên, ...
TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP, 2021
2021
Micropropagation and identification of bacterial endophytes in interspecific hybrid walnuts
NT Pham
Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, 2017
2017
PESTALOTIOPSIS SP.–TÁC NHÂN GÂY BỆNH KHÔ LÁ CÂY DÂU TÂY (FRAGARIA x ANANASSA DUCH.) TẠI ĐÀ LẠT
L Dũng, NT Diên, PH Đại, PN Tuân
Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt 6 (3), 364-376, 2016
2016
Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương “Động lực học vật rắn”-Vật lí 12 Nâng cao
PN Tuân
2015
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–9