Follow
Nguyễn Thị Thanh Tịnh
Nguyễn Thị Thanh Tịnh
Dalat University
Verified email at dlu.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Citrus limon Peel Powder Reduces Intestinal Barrier Defects and Inflammation in a Colitic Murine Experimental Model
NTT Tinh, GC Sitolo, Y Yamamoto, T Suzuki
Foods 10 (2), 240, 2021
162021
A study of wine fermentation from mucilage of cocoa beans (Theobroma cacao L.)
NTT Tịnh, NT An, HTT Ḥa, NT Tươi
Dalat University Journal of Science, 387-397, 2016
72016
Optimization of Parameters for the Extraction of Phenolic Antioxidants from Boxberry Tree (Myrica Esculenta) Bark Using Response Surface Methodology
DTK Trinh, NTT Tinh, HTT Hoa, NT An, PN Tuan, PH Dai
Applied Science and Engineering Progess 17 (1), 2024
2024
Phân tích hoạt động thị trường của các tác nhân trong chuỗi giá trị Artichoke Đà Lạt
LQT Nguyễn Thị Tươi, Lê Như Bích, Hồ Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Thanh Tịnh
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (ISSN 1859-1558) 11 (72 …, 2016
2016
Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chất chống oxy hóa phenolic của lá Artichoke (Cynara scolymus L.)
NTA Đinh Quảng Anh, Trần Thị Minh Loan, Nguyễn Thị Thanh Tịnh
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Các trường đại học kỹ thuật (ISSN 2354 - 1083 …, 2015
2015
Nghiên cứu quá tŕnh thủy phân-lên men axit xitric từ bă đậu nành bằng Aspergillus oryzae và Aspergillus niger
TTT Nguyễn
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6